MSN Space  Facebook  Mercy Website  Ma-Ni Net World  Buddha Net Alliance

Visits:Web Site Counter                      Google translate                    Post a Message

2010-01-12

佛像未開光就供奉好嗎?

佛像未開光就供奉好嗎?
http://tw.myblog.yahoo.com/dakuan00/article?mid=2593&prev=2594&next=2560&l=f&fid=24

我媽媽之前去一個佛學院請了一尊木雕觀音像回家, 佛學院的師父告訴他說其實佛像是不用開光的
所以我媽就把佛像請了回來,也沒有開光. 就開始點那種一圈一圈的檀香, 也會念經.
可是之後我媽發現, 他的心緒越來越亂, 動不動就會難過起來
我爸的工作後來也沒有很順利.
有一天有一個已經拜觀音拜50多年的阿婆來我們家
說我們家那尊觀音像沒有神在裡面,而且好像有比較不乾淨的東西跑到裡面去
他跟我們說佛像沒開光的話不可以點香火或供奉
之後他就給我們一個類似她神壇的籤還是符之類的
要我們壓在佛像下面這樣不好的東西就會跑走
我想問的是佛像到底要不要開光?
因為佛教的師父說不用, 可是這個偏道教的阿婆又說要
我真的很討厭這樣各說各話的感覺
我們家的家運跟這尊佛像有關係嗎?
那個阿婆說把符壓在下面以後不要再點香就好,當藝術品
我還是有點擔心,這樣不好的東西真的就會走了嗎?
現在我們應該怎麼辦? 就擺在那裡當藝術品嗎?
如果佛像有開光演淨過那是最好,可以保證有真正的佛菩薩的化身及護持正法的天龍八部、金剛密跡護法降臨護持!

佛教其實是最注重佛像開光的! 每一間佛寺興建落成的時候,一定會請許多高僧大德(至少也要恭請如法修持的出家法師)來為佛像開光,因為佛像開光之後,會有佛菩薩的化身慈悲降臨住持,以及眾多的天龍八部金剛密跡護法護持。

開光大部份都會誦楞嚴咒、大悲咒、十小咒...等經咒,因為出家人是<僧寶>,經咒是<法寶>,這樣子佛陀真正的應化身<佛寶>一定會慈悲降臨常住,來接受禮拜供養的! 一間佛教寺廟經由如法的開光儀式,請出家法師(僧寶)持誦經咒(法寶)虔誠的迎請<佛寶>降臨,才算得上是<佛法僧>三寶具足的正法道場!

佛像不開光,也是可以禮拜,但是怕會有邪神惡鬼天魔住在佛像裡面,擾亂修行佛法的弟子,這樣子對佛弟子而言,會有很不好的後果! 所以,有的佛像在禮拜之前,要大費周章的用代表正法的經咒陀羅尼裝藏,這是有他的道理在的。因為,懂得道理的佛弟子都知道:天魔以及他的部屬邪神惡鬼等,為了破壞佛法,擾亂佛弟子修行,那是無所不用其極的! 在楞嚴經裡面也有提到:魔會現作佛身來擾亂修行佛法的人! 如果說要佔據佛像來進行干擾,對天魔來說是一點都不困難的,在許多經典中都提到魔王的神通廣大,一般的佛弟子是無法分辨也無法抵擋的!

所以,要正式供奉的佛像最好是請如法修持的出家法師進行開光,要不然,就要常常在佛像前誦持代表正法能降魔的楞嚴咒,要不然就要請一張加持過的楞嚴咒咒輪供奉在佛桌上,這樣子也能感召弘揚正法的菩薩化身及護持正法的護法菩薩降臨壇場。

楞嚴咒的功德如下<大正藏卷十九.p136>:

若諸世界,隨所國土,所有眾生,隨國所生,樺皮貝葉,紙素白疊,書寫此咒,貯於香囊,是人心昏,未能誦憶,或帶身上,或書宅中,當知是人,盡其生年,一切諸毒,所不能害。

是咒常有八萬四千那由他恆河沙俱胝,金剛藏王菩薩種族,一一皆有諸金剛眾,而為眷屬,晝夜隨侍...是善男子,若讀若誦,若書若寫,若帶若藏,諸色供養,劫劫不生,貧窮下賤,不可樂處,此諸眾生,縱其自身,不作福業,十方如來,所有功德,悉與此人...。

令其國土,所有眾生,奉迎斯咒,禮拜恭敬,一心供養,令其人民,各各身配,或各各安,所居宅地,一切災厄,悉皆銷滅...。

若諸末世,愚鈍眾生,未識禪那,不知說法,樂修三昧,汝恐同邪,一心勸令,持我佛頂,陀羅尼咒,若未能誦,寫於禪堂,或帶身上,一切諸魔,所不能動。


所以誠心的建議您請一位如法修持的出家法師到家裡面誦持經咒並加持大悲咒水灑淨,要不然,至少要請一張加持過的楞嚴咒供奉在佛桌上才比較安全!


(楞嚴咒可以在以下網址請到:)

古梵文楞嚴咒咒輪免費結緣流通
http://www.muni-buddha.com.tw/p1-detail.asp?id=5
釋大寬 合十
勤修清淨波羅蜜  恆不忘失菩提心
滅除障垢無有餘  一切妙行皆成就
釋大寬 比丘 合十

No comments: